Home

Helyesírási készség fejlesztése feladatok

A helyesírási készség fejlesztése az idézés mondatformáinak A logikai készség fejlesztése a szó szerinti idézés különböző sakor A szókincs fejlesztése a feladatmegoldások kapcsán • Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése az idézés különböző A lényeglátó képesség fejlesztése a ráhangoló feladatok kapcsá a(z) 10000+ eredmények 6 osztály helyesírási készség fejlesztése Hagyomány elve- óra végi levezető feladat Játékos kvíz. szerző: Florafatim

6 osztály helyesírási készség fejlesztése - Tananyago

 1. A helyesírási készség fejlesztése A helyesírási hibák vonatkozásában a magánhangzók és mássalhangzók időtartama, a szavak egybe- és különírása, zöngés-zöngétlen párok (p-b t-d ty-gy k-g sz-z s-zs f-v) leírása terén a legmakacsabbak a tévesztések
 2. Letölthető segédletek. Kedves Kollágák! Az alábbi gyakorlatok különböző készségek, képességek fejlesztésére alkalmasak! A feladatokhoz az elméleti hátteret, azaz a feladatok konkrét fejlesztési területét, felhasználási módjait ill. konkrét pedagógiai leírását a Tanítás-Tanulás c. folyóiratban olvashatják.
 3. 9. Hernádi Sándor: A helyesírási készség fejlesztése 10. Holjevicz Ferencné: A helyesírási készség fejlesztése az alsó tagozatban (módszertani segédanyag) 11. Az írás és beszéd. Munkafüzet a helyesírási készség fejlesztéséhez 12. 13. Adorján Katalin: Hónapról hónapra, nyelvi ismeretek 2. osztály, 3. Osztály 14

A helyesírási készség tehát fejleszthető, még akkor is, ha a gyerek (vagy a felnőtt!) diszgráfiás, azaz íráskészségi nehézségei vannak. Azonban ne mondjuk valakire, hogy diszgráfiás csak azért, mert igazából a készség igazi elsajátítására sem volt lehetősége - ennek megállapítása szakember dolga, de a. Ezek a gyakorlatok különböző készségek, képességek fejlesztésére lesznek alkalmasak! A feladatokhoz az elméleti hátteret, azaz a feladatok konkrét fejlesztési területét, felhasználási módjait ill. konkrét pedagógiai leírását a Tanítás-Tanulás c. folyóiratban olvashatják Fejlesztési terv Anyanyelvi feladatok, játékok Közalkalmazotti bértábla 2008. január 1-től Fejlesztési terv. Egyéni fejlesztési terv diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia esetén Helyesírási készség javítása. Rövid-hosszú magánhangzók diff. Anyanyelvi- zenei helyesírási készség fejl. terápia

A csúnya írás, és a helyesírás nehézsége

 1. Ingyenesen nyomtatható képességfejlesztő játéko
 2. - Szókincs fejlesztése - Tájékozódás térben, síkban - Mozgáskoordináció fejlesztése - A szókincs fejlesztése - Figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése - Számolási készség fejlesztése - Beszédmegértés fejlesztése - Gondolkodás fejlesztése - sodokuval - Játékok a nagymozgások fejlesztéséhe
 3. Helyesírási készségeik kialakítására szánjunk több időt. A helyesírási hibákat azonnal javíttassuk. A tanuló maga vegye észre, hogy hibát vétett, és maga is javítsa ki. Mindig mondassuk el a vonatkozó helyesírási szabályt (Kulcsár, 2016). 4. Fejlesztő feladatok, játéko
 4. Szemfixációs gyakorlatok pl. elemlámpa fényének követése, mozgás, képek követése Az egyensúlyozást fejlesztő játékok, gyakorlatok pl. padon, kötélen, útvonalon, guggolás, féllábon állás, ugrálás, szökdellés Fejleszti a helyesírási készséget, és a szótagolás képességét is. Üzene
 5. Alkalmazási képesség fejlesztése. Rendszerező képesség fejlesztése. Az óra feladatai: Oktatási feladatok: A hangalak és jelentés kapcsolatáról tanultak ismétlése, gyakorlása. Képzési feladatok: Olvasási képesség fejlesztése értő olvasással. Helyesírási készség fejlesztése tollbamondással. Szókincsfejlesztés.

Letölthető segédletek - Tudastar

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Nyelvi és nyelvtani jelenségek fölismerése; a helyesejtési és helyesírási készség fejlesztése; az aktív szókincs gazdagítása. Tk. 46. oldal, mf. 27.oldal 31. Ürge az űrben Beszélgetés kezdeményezése a tematikus eseménykép alapján. A nyelvhasználat természetes. A helyesírási készség fejlesztése tudatos tervezést igényel, középpontjába olyan játéktípusok valók, amelyek a fonetikai észlelés megszilárdítását célozzák. Hangsúlyos szerepet kapnak tehát a magánhangzók és a mássalhangzók időtartamának észlelését fejlesztő gyakorlatok, az egybeírás és a különírás. kompetencia fejlesztése sem, illetve az empatikus készség fejlesztése saját életmesék által. Samu Ágnes (2004) szerint inkább a személyes hangvételt igénylő szövegtípusok által érhető el megfelelő eredmény. Felhívja a figyelmet arra, hogy az írásgyakorlatoknak fontos szerepük van a személyiség fejlődésében Helyesírási készség fejlesztése, íráskészség fejlesztése, koncentrációs képesség fejlesztése, Tanítói utasítás: A házi feladat a munkafüzet 42. oldalán az ötös feladat elvégzése lesz. Házi feladat feladása A gyerekek megnézik, hogy értik-e a feladatot Az íráskészség fejlesztése A nyelvpedagógia szerint az íráskészség olyan tanult nyelvi készség, amelynek segítségével folyamatosan és automatikusan vetünk papírra jeleket. Eközben érzékeljük a hangkombinációk és az íráskép közötti összefüggéseket , amelyek az adott nyelv hagyományai szerint mutatják be e.

helyesírási készség fejlesztése - Hajraegeszseg

FEJLESZTÉSI FELADATOK: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: fejlesztése. Helyesírási készség fejlesztése. Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia IV. ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐ A helyesírási memória fejlesztése. Helyesírási gyakorlatok. Pozitív hangulatú órán, pozitív érzésekkel kísért gyakorlatokkal könnyebb jó eredményt elérni a tanulásban, mert fogékonyabbá válik a memória az ismeretek befogadására. A helyesírási készség fejlesztése. Tankönyvkiadó. Budapest. Kagan, Spencer 2001 Felső tagozat helyesírás fejlesztő feladatok Przykłady z naszej społeczności Liczba wyników dla zapytania 'felső tagozat helyesírás fejlesztő feladatok': 3192. Ellentétek fejlesztő feladatok vizuális figyelem Szerialitás. 5 - Berliner Platz Neu 2/18.1 Verkehr - Fragen zum mündlichen Abitur Losowe karty helyesírási készség fejlesztése 31. A banánja bánja (64. oldal) A hangkapcsolatok ejtése és írása (nj, nyj) Nyelvi és nyelvtani jelenségek fölismerése; műveletek végzése nyelvi jelekkel; a helyesejtési és a helyesírási készség fejlesztése 32. Egyszer, ötször, hatszor, hétszer (66. oldal) A hangkapcsolatok ejtése é

Letölthető készség- és képességfejlesztő gyakorlato

Az egyik legfontosabb cél a mindennapokban alkalmazható probléma-megoldási készség fejlesztése, a feladatmegoldás önbizalom-növelő funkciója (Kaposi, 2008). A csoportos feladatok közé tartoznak a tréningek, amelyek során szintén hatékonyan fejleszthető a kommunikációs készség MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 - 8. OSZTÁLY JAVASOLT ÓRAKERET Tematikai egység - évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a.

Egyéni fejlesztési terv diszlexia, diszgráfia

 1. − Helyesírási készség fejlesztése − Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban − A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása
 2. borítékos feladatok (párosítás, kiegészítés, befejezés, nehezítés) Diszgráfia Helyesírási készség Anyanyelvi- zenei Beszédészlelési Helyesírása javítása helyesírási készség javul készség fejl. fejlesztése terápia Rövid-hosszú magánhangzók diff. Magánhangzós játékok Ékezetek pótlása szavakban, tagolási.
 3. Fejlesztési feladatok és ismeretek. Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással. Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése. Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján. Élőlény, tárgy neve

helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bővítése, a helyesírási problémaérzékenység, valamint a digitális írástudás fejlesztése is. A feladatok megoldása online felületen történik, magyar nyelvű billentyűzet szükséges hozzá. Azon határon. Fejlesztő hatása: Íráskészség, Helyesírási készség Időtartam megkülönböztető képesség Szegmentálási képesség Figyelem fejlesztése Emlékezet fejlesztése Szem-kéz koordináció fejlesztése

Az írás eszközszintű használata, a helyesírási készség fejlesztése, továbbá a rendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok figyelembe vételével valósul meg. A mondatfonetikai eszközök használatát fejlesztő gyakorlatok végzése. Vitában való részvétel, mások véleményének tiszteletben tartásával Az óra célja a szókincsbővítés, az internet hatékony használata, a nyelvtani és helyesírási készség fejlesztése. A tanulók önállóan oldották meg a kapott feladatsorokat. A feladatok a magánhangzók hosszúságának jelölésére, az ly-j használatára, a teljes hasonulás gyakorlására szolgáltak

a tan-, illetve gyakorlókönyvvel több gyakorlati feladat kerüljön megoldásra! Az órák anyagát ki-ki a helyi tantervéhez igazítsa, bõvítse több gyakorlóórával, illetve csökkentse azokat! Óra Nyelvi ismeretek A helyesírási készség fejlesztésének feladatai A nyelvhasználat fejlesztése 1. Ismerkedés a Magyar nyelv. Kiemelt feladat az önismeret erősítése, lehetőséget teremtve a véleménynyilvánításra, Az írás eszközszintű használata, a helyesírási készség fejlesztése, továbbá a rendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok figyelembe vételével valósul meg helyesírás Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák: nyelvtan Írás és íráshasználat Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák: írás 1. Hangképzési Az önállóság, kritikai készség fejlesztése. Betűkapcsolási gyakorlatok Szavak írása betűrendben: Helyes betűalakítás és betűkapcsolá

Okoskaland - Ingyenesen nyomtatható fejlesztő feladatok

Helyesírási ismeretek gyakorlása. Főnevek toldalékai. Toldalékos főnevek helyesírása. Anyanyelvi tudatosság fejlesztése, rendszerező képesség, önellenőrzés, önkorrekció. Alkalmazás technikái. Helyesírási készség fejlesztése. Anyanyelv és kommunikáció munkafüzet 4. (OFI) 32-33. o. feladatlap IK szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra + 4 számonkérő óra FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK Helyesírási készség fejlesztése A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerés

6.1. Képességfejlesztéssel fejlesztésével kapcsolatos ..

Sok feladatban véleményt is alkothatnak egy-egy témáról. A szövegalkotási készség fejlesztése mellett találkozhatnak szókincsbővítő, a gondolkodást, és helyesírást fejlesztő feladatokkal is. Megismerhetnek számos szólást és közmondást, amelyek a középiskolai felvételi feladatsorban is előkerülhetnek. 5.osztály. 7. Az írás-, a beszéd- és az olvasástechnika összefüggése a helyesírással. A helyesírás-tanítás módszertani elvei. Az új helyesírási ismeret tanítása. A helyesírási készség fejlesztése. A helyesírás ellenőrzése és értékelése. A készség kialakulásának és fejlesztésének pszichológiai-pedagógiai kérdései. 8 A gyakorlatok során ezek észrevételére, megoldására kell módokat keresni, mutatni! (A memóriajáték szövege előkészíti/segíti a József Attila-leckét is.) Kommunikációs és anyanyelvi kompe-tenciák fejlesztése: szövegértés, szöveg-alkotás, nyelvhelyesség, helyesírás, olva-sási készség fejlesztése A nyelvtan könyvekben a nyelvi ismeretek mellett hangsúlyos a helyesírási készség fejlesztése. Minden lecke végén találunk ennek megfelelő gyakorlatot. A feladatok összeállításakor fontos szempont volt a játékos tanulás és az örömet jelentő munka érzetének megteremtése feladat Olvasási készség, figyelem, szókincs fejlesztése, kooperációs képesség fejlesztése. 9. Ellenőrzés a szópárok felolvasásával Felolvasnak egy-egy szópárt, és javítják a feladatot. frontális Játékház 2. munkafüzet 31. oldal kettes feladat önellenőrzés, figyelem fejlesztése Értékelés, házi feladat.

Anyanyelv-pedagógi

Tanmenet Integrált tankönyvcsalád 2. osztály Mozaik Kiadó - Szeged, 2008 Tanmenetjavaslat Óra Beszédfejlesztés, kommunikáció Olvasás és szövegértés Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák: olvasás Nyelvtan és helyesírás Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák: nyelvtan Írás és íráshasználat Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák: írá

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK − Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása − Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása − Reflektálás a szöveg tartalmára − Olvasási stratégiák alkalmazása − A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése Az írás eszközszintű fejlesztése és a fogalmazás előkészítése: tökéletes karácsony plakát, nekem milyen ajándékaim vannak feladatok során. Elemi ismeretek szerzése a magyar nyelv rendszerére vonatkozóan A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódó a helyesírási szabályismeret és a helyesírási készség elemi. Az olvasástechnika és a szövegértő olvasás fejlesztése, felolvasás, memoriter, könyv- és könyvtárhasználat KOMMUNIKÁCIÓ NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS A nyelvtani jelenségek megfigyelése, a helyesírási készség fejlesztése

A diszlexia fejlesztési feladatai az Sni Irányelv 9.2.2.1. alapján a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, a rövid távú emlékezet, az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, a testséma biztonságának kialakítása kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSA HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE EEE DIGITÁLIS DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2 Ugróiskola - Hej, írás, helyesírás! 2. osztály 1. kötet. A feladatgyűjtemény célja az íráskészség fejlesztése és a helyesírási készség alapozása. Ezzel párhuzamosan arra is törekszik, hogy a tanulók hozzászokjanak a rendszeres önellenőrzéshez és a hibajavításhoz. A kötet olyan játékos, differenciált.

Az íráskészség fejlesztése - Aliter

 1. 170 Szántó Bíborka: Helyesírás-tanítás aŰromániai II. osztályos anyanyelvi tanterv és tankönyv tükrében A tanterv a 2. táblázatban olvasható tanulási tartalmakat határozza meg az Írásbeli kifejezőképesség általános kompetencia fejlesztési területébe integrált helyesírási készség fejlesztésére
 2. Számolási készség fejlesztő játékok Én, Te, Mi Szövegértés Olvasólapok Olvasóka Szövegalkotás. Helyesírás: hon- és népismret: További magyar feladatok... Természetismeret: Tavak, kőzetek: Képességfejlesztő feladatok: További történelem feladatok... Rajz: További rajz feladatok... Ének-zene
 3. Fonalformák- avagy grafomotoros készség fejlesztése. Az eredményes tanulás lényeges feltétele a megfelelő grafomotorikai készségek megléte, a finommozgások megfelelő fejlettsége. Ezek az írás elsajátításának elengedhetetlen feltételei. Az éretlen grafomotorika jelei már 5-6 éves korban felismerhetőek
 4. részterületei, szövegtípusok és fogalmazástechnikai gyakorlatok, az értékelés szempontjai. 11. a) Helyesírás: a magyar helyesírás alapelvei, szabályai. 11. b) A helyesírás tanítása. A helyesírási készség fejlesztése, a helyesírás ellenőrzésének és értékelésének módjai. 12. a) Kommunikációelméleti ismeretek 12
 5. den séma esetében hasonlóak. A feladatok két állítással (premissza) kezdődnek. A két állítás alapján kell a gyermekeknek befejezniük a megkezdett harmadik állítást (konklúziót)
 6. Leírás. Milyen képességeket fejleszt: szövegértés Kor: kisiskolás Milyen problémák ellen hatékony: dyslexia, hiperaktivitás, figyelemzavar Játékleírás: A kártyákon lévő feladatok értelmezésével és végrehajtásával játékosan, vidáman gyakorolható a szövegértés, miközben észrevétlenül fejlődnek a mozgással kapcsolatos képességek

Felső tagozat helyesírás fejlesztő feladatok - Materiały

Az írás eszközszintű használata, a helyesírási készség fejlesztése, továbbá a rendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok figyelembe vételével valósul meg. 1-2. évfolyam Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a beszéd-centrikusságot kell előtérbe. -A helyesírási készség fejlesztése -Szövegolvasási típusok, szövegértési stratégiák -Szövegtípusok: digitális, hagyományos -Szóbeli szövegek: felelet, kiselőadás, hozzászólás -Magánélet színtereinek szövegei: levél, köszöntő -Az esszé Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelménye

A kommunikációs kompetencia fejlesztése - Bihari

6. A szövegértés fejlesztése (a szövegértés fogalma, modellje, a szövegértő olvasás szintjei, a szövegértési készség fejlesztése, a szövegtípusok tanítása korszerű módszerekkel) N. CSÁSZI ILDIKÓ: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez FEJLESZTÉSI FELADATOK, ISMERETEK Bevezetés: A tanulás új technikái 2 óra készség fejlesztése − A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének − A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása Hasonló tételek. A helyesírási készség fejlesztése / Szerző: Hernádi Sándor (1927-2013) Megjelent: (1987) A helyesírási készség fejlesztése / Szerző: Hernádi Sándor (1927-2013) Megjelent: (1994) A fogalmazó-készség fejlesztése : a népiskolai kezdő írásbeli fogalmazástanítás anyaga és módszere : vezérkönyv tanítók számára / Szerző: Forray János. A helyesírási tevékenység fejlesztése. Bozsik-Dobó-Zimányi: 133-1149. Hernádi Sándor: A helyesírás tanításának problémái. 1973. Hernádi S.: helyesírási önképzo. 1978. Szende Aladár: Helyesírás lépésrol lépésre. Szemere Gyula: Hogy is írjuk? Szabó Kálmán: Helyesírási szöveggyujtemén A gyermekeket a fejlesztő foglakozásokon kiegyensúlyozott, diszgráfia, diszkalkulia) A foglalkozásokon az olvasástechnika, szövegértés, helyesírás és számolási készség fejlesztése történik. műveletvégzés, szöveges feladatok megoldása történik. Iskolaérettségi vizsgálat (90 perc

Egyéni Fejl. Tervhez [k5467jxq39n8] - idoc.pu

 1. A feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott ahol erre Helyesírási készség, tetszetős íráskép kialakítása, fejlesztése. Az önismeret és az empatikus készség fejlesztése. Az önkifejezés gyakoroltatása, tudatosítása
 2. A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának kialakítása, a helyesírási és önellenőrzési készség fejlesztése. A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott.
 3. A munkafüzetek célja elsősorban a helyesírási készség fejlesztése s ezen keresztül a nyelvtani ismeretek gyakoroltatása. Az állatokról szóló vidám mesék, versek ismeretterjesztő szövegek, találós kérdések olvasásra serkentik a kisdiákokat. Az íráskészséget fejleszti a helyesírási gyakorlatok mellett a másolás.
 4. A fejlesztő órák tartalma nem a napi tananyag gyakorlását, bevésését, hanem - a gyermek életkorától függetlenül - a számolási alapoktól kezdve a 10-es, a 20-as, majd egyéntől függően a 100-as számkörben a számok bontását, pótlását, összeadását, kivonását, a számkörön belüli szöveges feladatok.
 5. Az írás eszközszintű használata, a helyesírási készség fejlesztése, továbbá a rendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok figyelembe vételével valósul meg. 1-2. évfolyam Az anyanyelv a viselkedési szabályrendszer átadásának egyik leghatékonyabb eszköze
 6. A verseny célja. Az anyanyelv megőrzése és ápolása, a nyelvi kompetenciák, az írásbeli nyelvhasználat, a helyesírási készség fejlesztése, a nyelvhasználat iránti pozitív attitűd formálása, az anyanyelv szeretetének az erősítése

Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések levonása Olvasási stratégiák: jóslás, keresés Önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a lényeges elemek kiemelése és összefoglalása Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése. A könyvtár és az internet önálló és hasznos használatának erősítése. Szótárak használata. A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése. A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása A tanuló tudja megnevezni a helyesírási alapelveket, ismerje fel a saját munkáiban a helyesírási alapelvek alkalmazásának az eseteit, alkalmazza megfelelően a tanult helyesírási szabályokat. 12. Szövegtípusok IV. Óraszám: 2 óra Cél A szóbeli és az írásbeli fogalmazási készség fejlesztése Az egyes műveltségi területeken belül különböző fejlesztési feladatok s ezek részfeladatai jelennek meg, amelyek a szükséges kompetenciák kialakítását alapozzák meg. (NAT 2003.) Példaként szolgálhat néhány részlet az anyanyelvi kompetencia kialakításának részkövetelményei és fejlesztési feladatai közül

Heti foglalkozások 70

fejlesztése, térészlelési-térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése, halási észlelés, hangzási analízis, szintézis fejlesztése) 4. Verbális fejlesztés (légz ő gyakorlatok, ritmusfejlesztés, aktív-passzív szókincs bővítése, mozgáskoordináció beszédmozgással) Nyelv - és beszéd fejlesztése A hangos olvasás fejlesztése. A kiejtéstől eltérő betűkapcsolatok helyes olvasása és helyesírásuk tudatosítása. A szóelemzés alkalmazása a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak lejegyzésében. A helyesírási készség fejlesztése. A j hang kétféle jelölésének megismerése, a hangűrtöltő j szerepének a feltárása 6. Az olvasási készség, olvasási képesség fogalma. Az olvasási technika fejlesztése. A szövegértést segítő olvasási módok, fejlesztési lehetőségek szövegtípusonként. Az olvasás fő típusai, kognitív összetevői. 7. Az írástanítás idegfiziológiai alapjai, szakaszai, az egyes szakaszok kiemelt feladatai 4. Helyesírási alapelveink, a helyesírás aktuális kérdései 5. Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése (meghívó, kérvény írása), szótárak, netikett 6. Az előadás felépítése 7. A nonverbális kommunikáció fajtái és jellemzői Zárthelyi dolgozat megírása 8. A felnőtt és a gyermek közötti kommunikáció 9

Fogalmazás gyakorló 5

iskolatípusnak, évfolyamnak megfelelő magyar nyelv és irodalom házi feladatok elkészítésé-ben. A hangos és a néma értő olvasás gyakorlása, amely a hatékony, önálló tanulás és isme-retszerzés alapja. A helyesírási készség fejlesztése. A kommunikációs kompetenciák fejlesz Általános iskola Nyelvi készség fejlesztése Nyelvi készség szókincs. Szókincs fejlesztés (sz-s, Adorján K.) Padankan. oleh Kkatarina1029. 6. osztály 7. osztály 8. osztály Nyelvtan Nyelvi készség szókincs. Rokon értelmű szavak gyakorlása Susun atur. oleh Kkatarina1029 és az írásbeli kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a szóbe-li és az írásbeli szövegalkotás értékelése. A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám minden esetben jellemezze a személyiség tisztelete; hiszen célja el-sősorban az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése